Otwieramy wszystkie samochody i mieszkania

Włamywacz Włamywacz

Bielsko-Biała, Cieszyn, Szczyrk, Skoczów, Żywiec, Wisła, Andrychów, Oświęcim, Kęty, Ustroń

Wkładka bębenkowa WIlka Klasa C 1A1 65x30Gmm nikiel

281,00

Produkt dostępny


Opis produktu

Po­­wy­ż­sza ofe­r­ta do­­ty­­czy wkła­d­ki bę­­be­n­ko­­wej Wil­ka z gał­ką 65x30G w ko­­lo­­rze ni­­kie­­l.

 

Wkład­ki te wy­ko­na­ne są z mo­sią­dzu i w za­le­zno­ści od wer­sji po­kry­te war­stwą ni­klu. Ro­zmia­ry od 30mm wy­po­sa­żo­ne są w 6 koł­ków za­staw­ko­wych. Wy­mia­ry krut­sze po­sia­da­ją o 1 za­pad­kę mniej. Do­dat­ko­wo każ­da z nich po­sia­da szty­fty spe­cjal­ne ja­ko za­pez­pie­cze­nie przed ma­ni­pu­la­cją oraz sztyft ze sta­li har­to­wa­nej w obu­do­wie za­pew­nia­jąc ochro­nę przed prze­wier­ce­niem.

Do­dat­ko­wym atu­tem tych wkła­dek jest nie­po­wta­rzal­ny pro­fil klu­cza. Tak zwa­ny „in­dy­wi­du­al­ny” za­pew­ni Pań­stwu naj­lep­sze za­bez­pie­cze­nie przed ko­pio­wa­niem klu­czy przez oso­by nie­po­wo­ła­ne. W raz z pro­duk­tem do­str­czo­na jest kar­ta ko­do­wa do wy­ro­bu ko­pii. Bez tej kar­ty sko­pio­wa­nie ta­kie­go klu­cza jest nie­opła­cal­ne a tym sa­mym bar­dzo trud­ne.

 

Wkład­ki te moż­na łą­czyć w sys­te­my jed­ne­go klu­cza oraz do­wol­nie prze­ko­do­wy­wać na ży­cze­nie klien­ta. Jest to bar­dzo wy­god­ne w przy­pad­ku za­gu­bie­nia klu­czy np. przez dzie­ci. Nie trze­ba wy­mie­niać tych wkła­dek a je­dy­nie prze­ko­do­wać je w raz z klu­czami. Prze­ko­do­wa­nie ta­kiej wkład­ki to koszt 39,00 zł (wa­run­kiem jest wcze­śniej­sze za­ku­pie­nie po­wyż­szej wkład­ki w na­szym skle­pie).


Jak kupić lub zamówić powyższy towar

Odbiór osobisty

Towar można odebrać w naszym sklepie w Bielsku-Białej. Osiedle Beskidzkie, ulica Sternicza   (sklep przy bloku nr 12 i parkingu strzeżonym).

Godziny otwarcia sklepu :
Pon - Pt 10.00 - 18.00

Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny 570 215 164 w celu potwierdzenia dostępności towaru oraz ewentualnej ilości sztuk.

Poza standardowymi godzinami otwarcia, w godzinach nocnych, dniach wolnych oraz świętach doliczamy kwotę 90,00 zł za otwarcie sklepu na życzenie klienta.

Wysyłka

W celu dokonania zamówienia prosimy o informację drogą mailową sklep@wlamywacz.pl lub telefoniczną 570 215 164. Prosimy o wpisanie lub podanie dokładnej nazwy towaru, ilości sztuk, sposobu dostawy oraz danych do wysyłki w raz z telefonem kontaktowym do Państwa.

przesyłka kurierska - 20,00 zł (wysyłka po odnotowaniu wpłaty na koncie)
przesyłka kurierska pobraniowa - 25,00 zł (wysyłka natychmiastowa)
przesyłka gabarytowa 60,00 - 150,00zł ( wysyłka zamków listwowych )

Przesyłki pobraniowe zgłoszone przed godziną 14.00 wysyłamy w tym samym dniu.

Nasze dane do wpłaty na konto:
BANK Millennium
46 1160 2202 0000 0003 2594 6263
PDCA Capital Group
ul. Sternicza (sklep przy bloku nr 12)
43-300 Bielsko-Biała

Dowóz towaru na miejsce

W przypadku pilnych zamówień na terenie Bielska Białej istnieje możliwość dowozu na miejsce w cenie 30,00 zł. Poza granicami naszego miasta dodatkowo doliczamy 1,00 zł za każdy przejechany kilometr (obejmuje to trasę tam i z powrotem) wg nawigacji gps od siedziby naszej firmy.

Po­za stan­dar­do­wy­mi go­dzi­na­mi otwar­cia, w go­dzi­nach noc­nych, dniach wol­nych oraz świę­tach do­li­cza­my kwo­tę 90,00 zł z tutułu konieczności otwar­cia skle­pu i spakowania zamówionego towaru.