Otwieramy wszystkie samochody i mieszkania

Włamywacz Włamywacz

Bielsko-Biała, Cieszyn, Szczyrk, Skoczów, Żywiec, Wisła, Andrychów, Oświęcim, Kęty, Ustroń

O nas

Witamy na stronie włamywacz.pl, oferujemy szeroki zakres usług ślusarskich z awaryjnego otwierania samochodów, drzwi i zamków na terenie Bielska Białej i okolic. Jesteśmy firmą która, posiada przeszkolonych techników, profesjonalne narzędzia i zna nowoczesne techniki otwierania drzwi, zamków i wkładek. Dojeżdżamy do klienta niezwłocznie od chwili przyjęcia zgłoszenia przez naszych ślusarzy.Pogotowie Zamkowe Bielsko-Biała.
Na pewno niejednokrotnie słyszeliście Państwo o przypadkach  kiedy to zamek odmówił posłuszeństwa
. Zarówno w drzwiach domowych jak i samochodowych. O systemach zabezpieczeń które powodują iż samochody zamykają się same lub osobach które przy pakowaniu zakupów do bagażnika również wrzucają do niego swoje klucze. Czy zastanawialiście się co zrobić w takich sytuacjach?

Nasza firma a tym samym każdy jej pracownik stara się by usługi przez nas wykonywany były na najwyższym poziomie. Działamy na terenie Bielska-Białej i okolic, a także poza naszym powiatem w promieniu do 60 km od siedziby naszej firmy. Wiemy, że każde zdarzenie jest pilne i nie cierpi zwłoki dlatego obsługujemy je  ekspresowo od momentu przyjęcia zlecenie. W pełni zdajemy sobie sprawę że niemożność otwarcia swojego mieszkania czy zatrzaśniętych kluczy w środku samochodu związane są z pośpiechem i stresem. Również w przypadkach kiedy nie ma kontaktu z osobami nam bliskimi zamkniętymi w swoich mieszkaniach wykonujemy usługi otwarcia niezwłocznie.

Z doświadczenia wiemy też że samodzielne otwieranie drzwi lub zamków mieszkaniowych metodami powszechnie znanymi, może przynieść więcej strat niż korzyści. Niejednokrotnie jesteśmy wzywani do takich właśnie wezwań gdzie ktoś grzecznościowo próbował pomóc lub zrobić to samodzielnie podnosząc tym samym koszty i czas takiej usługi.

Musicie Państwo pamiętać że rozwiercając wkładkę można uszkodzić zamek wpuszczany czy nawet zamek listwowy. Te ostatnie są często elementami nie rozbieralnymi a ich nowy zakup i wymiana nie zawsze są proste.
W przypadku utraty kluczy od domów i mieszkań nasza firma nie tylko otworzy zamknięte drzwi ale również wymieni zamek na nowy tak aby cała usługa została wykonana kompleksowo.

Ślusarz Bielsko-Biała - związ­ku z po­wyż­szym głów­ny­mi usłu­ga­mi ja­kie wy­ko­nu­je­my są:

Pro­po­nu­je­my więc sze­ro­ki wa­chlarz na­szych usług za­pew­nia­jąc iż je­ste­śmy fir­mą rze­tel­ną oraz fa­cho­wą. Po­twier­dza to na­sza czę­sta współ­pra­ca z sa­mą Po­li­cją,Izbą Celną, fir­ma­mi win­dy­ka­cyj­ny­mi, ubez­pie­cze­nio­wy­mi oraz wie­lo­ma in­ny­mi in­sty­tu­cja­mi, któ­re po­trze­bu­ją czę­ste­go wspar­cia z na­szej stro­ny. W związ­ku z tym iż je­ste­śmy naj­lep­si współ­pra­cu­je­my rów­nież z wie­lo­ma sa­lo­na­mi sa­mo­cho­do­wy­mi z te­re­nu ca­łe­go Ślą­ska. Spe­cja­li­zu­je­my się głównie w po­jaz­dach ta­kich ma­rek jak: Volk­swa­gen, Au­di, Sko­da, Se­at, Bmw, Fiat, Opel, Ford oraz po­zo­sta­ły­mi, któ­re na pew­no są mniej skom­pli­ko­wa­ne. Nasz pro­fe­sjo­na­lizm po­twier­dza­ją rów­nież ar­ty­ku­ły roż­nych ga­zet na nasz te­mat lub po­ra­dy, któ­re są przez nas udzie­la­ne sa­mym czy­tel­ni­kom. Dodatkowym potwierdzeniem naszych kwalifikacji jest również posiadanie wpisów na listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz odbyte szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych organizowanych przez ABW ( Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ) w Katowicach.


Awa­ryj­ne otwie­ra­nie sa­mo­cho­dów i miesz­kań świad­czy­my na te­re­nach następujących miast:
Biel­sko­-Bia­ła, Sz­czyrk, Ży­wiec, Cie­szyn, Psz­czy­na, Goczałkowice, Dankowice, Mi­lów­ka, Ujsoły, Rajcza, Zwar­doń, Wi­sła, Ustroń, Paw­ło­wi­ce, Cze­cho­wi­ce-Dziedzice, Chybie, Strumień, Drogomyśl, Jasienica, Grodziec, Bren­na, Bystra, Porąbka, Kocierz, Isteb­na, Ko­nia­ków, Sko­czów, Ko­zy, Kę­ty, Oświę­cim, Bulowice, An­dry­chów.


Lockpicking - to termin określający sztukę manipulacji zamkiem za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi (takich jak np. wytrych) w celu niedestrukcyjnego otwarcia mechanizmu bez użycia klucza. Ze względu na sposób funkcjonowania zamków lub niedoskonałości projektowe i produkcyjne, jest to zwykle zadanie zdecydowanie prostsze, niż wynikałoby z oszacowania liczby kombinacji dostępnych kluczy.

Zdjęcia sferyczne 360