Otwieramy wszystkie samochody i mieszkania

Włamywacz Włamywacz

Bielsko-Biała, Cieszyn, Szczyrk, Skoczów, Żywiec, Wisła, Andrychów, Oświęcim, Kęty, Ustroń

Zgubione klucze do samochodu Cieszyn

Zgubione klucze do samochodu Cieszyn

Zgu­bio­ne klu­cze do sa­mo­cho­du Maz­da 6 z 2005 ro­ku w Cie­szy­nie. Po­go­to­wie zam­ko­we do­ra­bia klu­cze na pod­sta­wie zam­ka drzwi tak aby po­tem moż­na by­ło prze­krę­cić sta­cyj­kę w ce­lu za­ko­do­wa­nia im­mo­bi­li­ze­ra. Im­mo­bi­li­zer ina­czej trans­pon­der lub czip to malutka pest­ka któ­ra za­ko­do­wa­na po­zwa­la na za­pa­le­nie sa­mo­cho­du. W miej­sco­wo­ści Cie­szyn nie ma fir­my któ­ra do­ra­bia klu­cze ze sta­nu ze­ro­we­go dla­te­go też nasz od­dzia­ła z Biel­ska­-Bia­łej zaj­mu­je się ta­ki­mi zle­ce­nia­mi. Do­jazd do Cie­szyna nie zaj­mu­je wię­cej niż 25mi­nut. 


Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!